Zápis do MŠ Suchohrad na školský rok 2017/2018

22.03.2017, 08:14, suchohrad
Zápis detí do Materskej školy v Suchohrade
na školský rok 2017 / 2018
sa uskutoční
dňa 3. mája 2017
v čase od 8:00 do 12:00

v budove materskej školy v kancelárii riaditeľky školy.

 

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s potvrdením od lekára o zdravotnom stave dieťaťa rodič prinesie v deň zápisu do materskej školy.


Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou , predloží rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky, ktoré potvrdzuje CPPPaP Malacky po vyšetrení dieťaťa v poradni.

 

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu vyzdvihnúť v budove materskej školy alebo stiahnuť z webovej stránky školy: https://mssuchohrad.edupage.org/text/?text=text/text2&subpage=4  alebo obce: http://www.suchohrad.biznisweb.sk/domain/suchohrad/files/skolka/ziadost_prijatie.pdf.

 

Prednostne sa prijímajú:
1. Deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka
2. Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
3. Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

 

Rozhodnutie o prijatí do materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 596/2008 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydá riaditeľka materskej školy do 1.6.2017.

 

Deti sa prijímajú k 1. septembru v kalendárnom roku. Rodič je povinný dieťa do materskej školy zapísať osobne v stanovenom termíne.

 

V Suchohrade 22.3.2017

 

                                                                                                            Ing. Adela Kneblová
                                                                                                                   riaditeľka MŠ
 

 
« Späť


Diskusia: "Zápis do MŠ Suchohrad na školský rok 2017/2018"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre