Zápis do MŠ

30.03.2016, 09:41, suchohrad

Riaditeľstvo Materskej školy podľa §3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2016 / 2017.


1. Miesto a termín podávania žiadostí:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2016 – 2017 dáva zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke školy od 30. apríla 2016 do 31.mája 2016.

Termíny podania žiadostí:
každý pondelok v mesiaci máj tj. 2.5., 9.5., 16.5., 23.5., 30.5. v čase od 9:00 do 10:00.

Forma a priebeh zápisu:
Zápisu sa zúčastní spolu s dieťaťom (prítomnosť dieťaťa nie je podmienkou) jeho zákonný zástupca. Zákonný zástupca na zápise podá žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou , predloží rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky, ktoré potvrdzuje CPPPaP Malacky po vyšetrení dieťaťa v poradni.

2. Podmienky prijímania detí do materskej školy:
Do materskej školy sa prijímajú deti vo veku od dvoch do šiestich rokov.
Rozhodnutie o prijatí do materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 596/2008 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydá riaditeľka materskej školy do 1.6.2016.
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2016/2017 si môžu rodičia vyzdvihnúť v materskej škole od 1. 6.2016.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti 3 ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.


Ing. Adela Kneblová
riaditeľka MŠ
 

 

Žiadosť o prijatie do MŠ na stiahnutie

 
« Späť


Diskusia: "Zápis do MŠ"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre