Zápis do 1. ročníka - Malacky

17.02.2016, 10:27, suchohrad

Zápis detí do základnej školy  (začiatok plnenia PŠD)

V zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní( školský zákon)

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa VZN mesta Malacky č. 11/2015 a VZN

mesta Malacky č. 13/2011.

Zápis detí do základných škôl v meste Malacky sa uskutoční v dňoch

15.4 (piatok) od 14,00 h – 18,00 h

16.4. 2016 ( sobota) od 9,00 h – 12,00 h

Zápis dieťaťa sa koná v budove príslušnej základnej škole.


Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov. Ak nebude možné zabezpečiť prítomnosť druhého zákonného zástupcu pri zápise, podpíše zapisujúci zákonný zástupca čestné prehlásenie o súhlase druhého zákonného zástupcu s výberom školy .

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v spádovej základnej škole (základná škola v školskomobvode, v ktorom má trvalý pobyt), pokiaľ si rodič nevyberie inú školu. Riaditelia základných škôl sú však povinní prednostne prijímať deti s trvalým pobytom v danom školskom obvode. Školské obvody v meste Malacky sú určené vo VZN č. 13/2011.

Ako zápis prebieha

Počas zápisu na väčšine škôl pedagóg chvíľu hravou formou pracuje s dieťaťom (či rozozná, farby, základné geometrické tvary, pomerové množstvo, veľkosť, prípadne kreslí obrázok, alebo rozpráva podľa obrázku, recituje básničku, alebo spieva pesničku). Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu.

Rodič dostane základné informácie, čo je potrebné v septembri prváčikovi zakúpiť, prípadne zaplatí príspevok na učebné pomôcky.

Odklad začiatku plnenia PŠD

Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Týka sa to prípadov, ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a rodič o to požiada alebo ak tento odklad navrhne materská škola, ktorú dieťa navštevuje, alebo na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom rodiča.

Aj v prvom prípade musí byť súčasťou žiadosti rodiča odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak riaditeľ rozhodne o odklade, rodič si môže vybrať, či jeho dieťa bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník základnej školy.

Individuálne vzdelávanie detí

Novinkou, ktorú priniesol nový školský zákon, je možnosť individuálneho vzdelávania detí na prvom stupni základnej školy. Rodič oň musí písomne požiadať riaditeľa príslušnej (kmeňovej) základnej školy a zabezpečiť osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady VŠ vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy. Žiadosť obsahuje okrem iného aj dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania, individuálny vzdelávací program v súlade so školským zákonom, popis priestorového a materiálno­technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia žiaka, zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané, ako aj meno a priezvisko pedagóga a jeho doklady o splnení kvalifikačných predpokladov.

Chceme dať dieťa na základnú školu v zahraničí

Rodič má právo rozhodnúť sa, že jeho dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí. Vzhľadom na skutočnosť, že školská dochádzka je povinná, štát si ponecháva istú formu kontroly. Dieťa musí byť riadne zapísané do kmeňovej školy v SR, pri zápise rodič oznámi, že jeho dieťa bude navštevovať školu v zahraničí. Rodič musí písomne požiadať riaditeľa o povolenie. To musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko žiaka, jeho rodné číslo, názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí. Riaditeľ by mal posúdiť, či nie sú isté pochybnosti o žiadateľovi ­ napríklad pri rozvedených rodičoch, či sa o dieťa nezaujíma odbor sociálnych vecí apod. V prípade dlhodobejšieho pobytu mimo územia SR zákonný zástupca prihlási žiaka do školy do 15 dní od jeho príchodu do krajiny pobytu a do 30 dní oznámi spôsob plnenia školskej dochádzky žiaka riaditeľovi kmeňovej školy. Na konci každého školského roku je takéto dieťa preskúšané z vybraných predmetov v kmeňovej škole v SR. Zákon umožňuje vykonať skúšku aj za dva, tri, najviac však za všetky ročníky po ukončení 4. alebo 9. ročníka. Predmety, z ktorých sa má skúška vykonať, ako aj jej obsah určí riaditeľ príslušnej školy. Povinným predmetom je vyučovací jazyk. Termín skúšky dohodne s riaditeľom zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať. Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä veľkej vzdialenosti a dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať skúšku aj na inej škole v SR, a to po dohode zákonného zástupcu žiaka s riaditeľom školy, v ktorej sa má skúška vykonať. Žiakovi, ktorý vykonal úspešne skúšku z predmetov, ktoré sa na škole v zahraničí nevyučujú, škola vydá vysvedčenie. Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo riaditeľa kmeňovej školy vydá odborné stanovisko k uznaniu časti štúdia na škole v zahraničí a prevedie hodnotenie žiaka na škole v zahraničí do slovenskej klasifikačnej stupnice.

Prehľady škôl, prognózy, čísla

Informácie o aktuálnych počtoch žiakov, tried a učiteľov ; sieť škôl a školských zariadení ; registre a prehľady škôl a školských zariadení i ďalšie zaujímavé štatistické údaje zo školstva nájdete na webovej stránke Centra vedecko­technických informácií SR (organizačná zložka Ústav informácií a prognóz školstva) ­ www.uips.sk.

Čo by mal vedieť budúci prvák?

Základné informácie o tom, čo by 6­ročné dieťa pred vstupom do školy malo vedieť a ako by sa malo správať, aby zvládlo nároky 1. ročníka bez väčších problémov:

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

• samostatne sa obliecť a obuť;

• pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;

• samostatne sa najesť;

• správne vyslovovať všetky hlásky;

• vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách;

• kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;

• nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;

• vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary;

• poznať základné farby;

• spočítať predmety do "päť";

• rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;

• naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;

• vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;

• orientovať sa v priestore, vie, kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".

 

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:

• vydrží pri hre alebo inej činnosti 15­20 minút;

• začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha;

• na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov,

• väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý,

• nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti;

• v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie časté pokašlávanie, žmurkanie;

• nezajakáva sa pri reči;

• nepomočuje sa.

ČO SA ODPORÚČA PRI VÝCHOVNÝCH PROBLÉMOCH S DIEŤAŤOM:

pokojný, chápajúci, tolerantný prístup k dieťaťu;

dôsledný výchovný prístup;

jednotnosť v požiadavkách dospelých;

odviesť pozornosť od konfliktu, prejavu agresivity, vzdorovitosti a pod., iným smerom zaujať

pri afekte niečím zaujímavým;

zdôrazniť kladné vlastnosti dieťaťa, urobiť ho "veľkým";

požiadať o pomoc pri niečom;

klásť primerané požiadavky na dieťaťa;

jasne s dieťaťom komunikovať;

nepoužívať rozumové dôvody (nie sú pre malé deti pochopiteľné)

Pri pochybnostiach, či je dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, je potrebné navštíviť

CPPP a P, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti dieťaťa a poradí,

ako sa môže dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne

bezplatne aj vhodné podnety a materiály.

 
« Späť


Diskusia: "Zápis do 1. ročníka - Malacky"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre