Výzva na predloženie cenovej ponuky „Zariadenie na opravu výtlkov ciest“

23.09.2015, 08:32, suchohrad


Výzva na predloženie cenovej ponuky
„Zariadenie na opravu výtlkov ciest“


Obec Suchohrad ako verejný obstarávateľ Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác / dodávateľa tovaru / poskytovateľa služby na predmet zákazky:

1. Názov zákazky:
Zariadenie na opravu výtlkov ciest
2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Suchohrad
Adresa : Obecný úrad Suchohrad 140, 900 64
IČO: 00305090
DIČ: 2020643735
Kontaktná osoba: Andrea Grujbárová
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude dodanie kompletného zariadenia pre opravu cestných výtlkov
- mobilný plynový infražiarič s nastaviteľným výkonom (pripojiteľný za motorové vozidlo, riešením môže byť aj prívesný vozík, vrátane krycej plachty)
- vibračná doska vrátane podložky (váha max. 100kg)
- kombinovaný fukár s vysávačom
Konzultácie po telefonickom dohovore – 0902965901.
4. Predpokladaná hodnota zákazky
10.000,-€
5. Výsledok verejného obstarávania:
Uzavretie zmluvy o dielo
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Predpokladané ukončenie dodávky: 30.11.2015
7. Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
- cenovú ponuku
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v danej oblasti (výpis z obchodného registra – fotokópia)
8. Podmienky financovania:
Odberateľ nebude poskytovať zálohy ani preddavky na realizáciu predmetu plnenia. Financovanie bude prebiehať formou bezhotovostného platobného styku. Splatnosť faktúr je 30 dní.
9. Náležitosti ponuky:
Cena musí byť zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta a musí by uvedená ako konečná. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v cenovej ponuke.
10. Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 2.10.2015 do 12.00.hod. s označením „Ponuka cestné výtlky – neotvárať“.
Ponuku možno predložiť v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke poštovou zásielkou alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa na adresu: Obec Suchohrad , Obecný úrad č.140, Suchohrad 900 64, alebo elektronicky na mailovú adresu suchohrad@suchohrad.sk.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá, v prípade takto doručenej písomnej ponuky bude uchádzačovi vrátená neotvorená.
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Úspešný uchádzač bude ten, ktorý splní podmienky účasti a ponúkne ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
12. Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

V Suchohrade 23.9.2015

Andrea Grujbárová
starostka obce
 

 
« Späť