Ponuka na prenájom nebytových priestorov

29.04.2016, 13:04, suchohrad

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Suchohrad formou priameho prenájmu č. 1/2016 Obec Suchohrad v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce vyhlasuje ponuku na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu:Voľné nebytové priestory:

Nebytové priestory v budove futbalového štadióna súp. č. 271

- nebytový priestor „Prevádzka pohostinstva“v objekte číslo súpisné 271, parc.č. 789/2 reg. „C“ , vedený ako „Budova štadióna“ o výmere 85 m2

- nebytový priestor „Bar a sociálne zariadenie“v objekte číslo súpisné 271, parc.č. 789/4 reg. „C“, vedený ako „Prístavba sociálnych zariadení a občerstvenia“ o výmere 41 m2

- vonkajší priestor „Zastrešená terasa a prístupový chodník“ na pozemku parc.č. 789/5 reg. „C“, vedeného ako „Pozemok na ktorom je dvor“ o výmere 56 m2

- vonkajší priestor „Spevnená plocha terasy“ na pozemku parc.č. 789/1 reg. „C“, vedeného ako „Ostatné plochy“ o výmere 21 m2

 

Podmienky:

1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:

- Účel nájmu (využitie priestorov, zdôvodnenie žiadosti)

 

2. Obhliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode : OcÚ Suchohrad, tel.č.: 0902 965 901 - starostka, e-mail: a.grujbarova@gmail.com

 

3. Požadovaná výška nájomného za predmet nájmu je 3,30 €/m2 za mesiac za vnútorné priestory a 0,20 €/m2 za mesiac za vonkajšie priestory(terasa) v letnej sezóne (máj-október). Z dôvodu polohy (umiestnenia) predmetu nájmu sa celková suma nájomného znižuje o 90,-€ mesačne. Nájomné nezahŕňa náklady na energie dodávané do predmetu nájmu ani náklady na služby spojené s užívaním predmetu nájmu.

 

4. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu Obecný úrad Suchohrad, č.140, 900 64 Suchohrad alebo osobne na obecný úrad v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko, adresa záujemca (resp. názov a adresa právnickej osoby) a výrazne heslom "Prenájom futbalový štadión.

 

5. Lehota na podanie žiadostí končí dňa 12.5.2016 o 10:00 hod.

 

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.

 

7. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým záujemcom, ktorí predložili žiadosti.

 

Pre otázky a podrobnosti ohľadom predmetu nájmu využite, prosím, vyššie uvedené kontakty.

 

Andrea Grujbárová

starostka obce

 
« Späť


Diskusia: "Ponuka na prenájom nebytových priestorov"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre